Διοικητικό και Υποστηρικτικό

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα/Θέση

Email

Τηλέφωνο

Γραμματειακή Υποστήριξη

info@math.auth.gr

+302310997940

Γραμματειακή Υποστήριξη

info@math.auth.gr

+302310997910

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

libmath@math.auth.gr

+302310998424

Γραμματέας Τμήματος, προϊσταμένη της Γραμματείας

info@math.auth.gr

+302310997950

Γραμματειακή Υποστήριξη, Θέματα προπτυχιακών Σπουδών, Θέματα Erasmus

info@math.auth.gr

+302310997920

Γραμματειακή Υποστήριξη, Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτόρων

info@math.auth.gr

+302310997930

Γραμματέας Τομέα

info@math.auth.gr

+302310998096