Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα

Νικόλαος Καραμπετάκης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Καθηγητής

Αλγεβρικές-πολυωνυμικές μέθοδοι ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδίασης Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Σχεδιασμός υπολογιστικών αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Computer Aided Design of Control Systems), Κλειστά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Feedback Control Systems), Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων, Θεωρία Πινάκων, Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού,

Καθηγητής

Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Γεωμετρία, Κρυπτογραφία,

Καθηγητής

Θεωρία αυτομάτων, Λογική, Ποιοτική και Ποσοτική Πιστοποίηση Αρχιτεκτονικών Λογισμικού και Υλικού, DNA Υπολογισιμότητα, Υπολογιστικά Μοντέλα Ασθενειών,