Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε Σχολεία καθώς και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που θεραπεύουν αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των Μαθηματικών. Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και είναι διάρκειας 2 μηνών. Επίσης, δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης δίνεται στους φοιτητές/τριες και μέσω του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ καθώς και μέσω του μαθήματος «Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)» με παρουσία 20 ωρών και διδασκαλία 2 ωρών σε σχολική μονάδα.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών