Γενικά Θέματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η του επομένου Αυγούστου. Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία διαρθρώ­νεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περι­λαμ­βάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις (3) εβδομάδες για εξετάσεις.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου που χορηγείται από το Τμήμα Μαθηματικών είναι οκτώ (8) εξάμηνα (Π.Δ. 327/1985).
 3. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός πιστωτικών μονάδων (Π.Μ./ECTS) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ αριθμ. 1466/2007, Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων). Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν από 5 έως 8 Π.Μ.Τα υποχρεωτικά επιλογής έχουν 5,5 Π.Μ., τα μαθήματα επιλογής 5 Π.Μ. Κάθε πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.
 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται και ακοινώνεται έγκαιρα και περιλαμβάνει την κατανομή των ω­ρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργά­σιμες ημέ­ρες της εβδομάδας, το πλήθος των τμημάτων, τους διδάσκοντες και τις αί­θου­σες διδα­σκαλίας.
 5. Σε περίπτωση υποχρεωτικού μαθήματος που διδάσκεται σε μεγάλα ακροατή­ρια, επιδιώκεται η διαίρεση της αντίστοιχης τάξης σε τμήματα με μικρότερο αριθμό φοιτητώνΗ κατανομή των φοιτητών/τριών σε τμήματα γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, ενώ οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν διαφορετικά τμήματα σε συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (Σ. 487/10/7/20118). Οι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες που αναλαμβάνουν την διδασκαλία των τμημάτων υποχρεωτικών μαθημάτων συγκροτούν την επιτροπή του μαθήματος η οποία και φροντίζει για την ομοιομορφία της διδασκα­λίας και της εξέτασης.
 6. Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ανακοινώ­νεται από τη Γραμματεία, την αντί­στοι­χη σχετική «Δήλω­ση Παρακολούθησης και Εξέτασης Μαθημάτων». Διαφορετικά, δεν γίνονται δεκτοί στην εξέταση του μαθήματος και δεν καταχωρείται βαθμός σε καμία εξεταστική περίοδο του έτους (Άρθρο 35, §2 του Π.Δ.160/2008). Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 7. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να δηλώνουν κατά προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν. Το πλήθος των μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο είναι : μέχρι έξι (6) για το 1ο έτος , μέχρι επτά (7) για το 2ο έτος, μέχρι οκτώ (8) για το 3ο έτος και μέχρι εννέα (9) για το 4ο έτος.
 8. Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή οι φοιτητές/τριες του 9ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν έως και δεκατέσσερα (14) μαθήματα ανά εξάμηνο.
 9. Οι δηλώσεις των μαθημάτων ισχύουν μόνο για το εξάμηνο που γίνονται και κατ’ επέ­κταση για μία και μόνο ακαδη­μαϊ­κή χρονιά.
 10. Οι φοιτητές/τριες των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων υποχρεούνται να επιλέγουν μαθήματα μόνον του εξαμήνου που βρί­σκον­ται ή/και των προηγουμένων από αυτό εξαμήνων, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και ορθολογικότητα στις σπουδές τους. Από το 5ο εξάμηνο σπουδών μπορούν να επιλέξουν και μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου.
 11. Η δήλωση συγγραμμάτων έπεται της δήλωσης μαθημάτων και πρέπει να συνάδει με αυτήν, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχει δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων του. Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος όπου και ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
 12. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα προτείνονται ενδεικτικά.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Η διαδικασία ελέγχου των γνώσεων καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος οργανώνει γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, ή στηρίζεται σε εργαστηριακές ασκήσεις και θέματα. Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με βαθμούς από το μηδέν έως το δέκα. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε και οι μεγαλύτεροί του.
 2. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια εκάστης εξεταστικής περιόδου είναι τρείς εβ­δο­μάδες.
 3. Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις κάποιου μα­θή­ματος έχουν μόνον οι φοιτητές/τριες που το έχουν δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων το αντίστοιχο διδακτικό εξάμηνο.
 4. Επανεξέταση ή αναθεώρηση κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται.
 5. Οι εξε­τάσεις διε­ξά­γον­ται σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος, απο­κλει­στικά και μόνο μέσα στις συγκεκριμένες, νομοθετη­μέ­νες εξε­ταστικές περιό­δους και τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το τμήμα ημερο­μη­νίες.
 6. Σε εξαι­ρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων, σε συν­εργασία με τους αντίστοιχους-υπεύθυνους διδάσκοντες, μπορεί να μεταθέ­σει την ημερομηνία εξέτα­σης κάποιου μαθήματος.
 7. Για συμμετοχή στη εξέταση δηλωθέντος μαθήματος απαιτείται (i) το δελτίο αναγνώρισης φοιτητή, (ii) η αστυ­νομική του ταυτότητα, και (iii) η αναγραφή, πριν την έναρξη των εξετά­σεων, των ζη­τού­μενων σχετικών στοιχείων στις κόλ­λες. Οι επιτηρητές οφείλουν να ελέγ­χουν, αν τηρούνται τα ανωτέρω κι αν τα ονόματα των προσερχόμενων για εξέ­τα­ση ανα­γράφονται στις καταστάσεις των δικαιούμενων εξέτασης.
 8. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι φοιτητές/τριες κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών. Φοιτητής/τρια, που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται κινητό τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, θεωρείται ότι αντιγράφει και υφίσταται τις συνέπειες της απόφασης 2562/7-6-1989 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 9. Σε περίπτωση αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εφαρμόζεται η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθμ. 2562/7-6-1989) η οποία προβλέπει ποινή αποκλεισμού από όλα τα μαθήματα της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντιγραφών όπως πλαστοπροσωπίες, ή υποτροπή του ίδιου φοιτητή, εξετάζονται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος, για επιβολή ενδεχομένως μεγαλύτερης ποινής.
 1.  Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπευθύνου του μαθήματος για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο φοιτητής/τρια, που εισήχθη στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετέπειτα, ολοκληρώνει τις σπουδές του και καθίσταται πτυχιούχος του Τμήματος όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και εφόσον συγκεν­τρώ­σει τουλάχιστον 240 Π.Μ. (ECTS). Συγκεκριμένα, κάθε φοιτητής/τρια για τη λήψη του πτυχίου του θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς:

 1. στα εικοσιτέσσερα (24) μαθήματα του καταλόγου Υποχρεωτικών Μαθημάτων
 2. σε τέσσερα (4) μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) από τέσσερις διαφορετικούς Τομείς
 3. σε τουλάχιστον δεκατρία (13) επιπλέον μαθήματα που μπορεί να είναι:
 1. μαθήματα ΥΕ που δεν έχουν ήδη επιλεχθεί
 2. μαθήματα Επιλογής (Ε) από τον κατάλογο των Μαθημάτων Επι­λο­γής
 3. έως τέσσερα (4) μαθήματα Ελεύθε­ρης Επιλογής (ΕΕ).

 

Παρατηρήσεις:

 1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει έως και οκτώ (8) μαθήματα ΕΕ. Τα μαθήματα αυτά θα εμφανίζονται στην αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας του, όμως μόνο τα τέσσερα (4) εξ αυτών θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου και στις απαραίτητες Π.Μ. μονάδες για τη λήψη πτυχίου.
 2. Τα μαθήματα ΕΕ που συνδέονται με πιστοποιητικό γνώσεων είναι επιλέξιμα από το τρίτο έτος σπουδών και μετέπειτα.
 3. Έως δύο (2) μαθήματα ΕΕ μπορούν να επιλεχθούν ανά εξάμηνο.
 4. Ο φοιτητής/τρια που εισήχθη στο Τμήμα πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ολοκληρώνει τις σπουδές του συγκεντρώνοντας 240 Π.Μ. (ECTS) και 135 διδα­κτι­κές μονάδες.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ανάλογα με τον αριθμό ωρών διδασκαλίας συγκεντρώνουν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων: μαθήματα με 6 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα έχουν 8 Π.Μ., μαθήματα με 5 ή 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα έχουν 7 Π.Μ., και τέλος μαθήματα με 3 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα έχουν 5,5 Π.Μ εκτός από το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» με 5 Π.Μ. Όλα τα μαθήματα ΥΕ έχουν 5,5 Π.Μ. Τα μαθήματα Ε έχουν 5 Π.Μ. Τέλος τα μαθήματα ΕΕ έχουν 5 Π.Μ. Όλα τα μαθήματα που επιλέγονται από άλλα Τμήματα θεωρούνται μαθήματα ΕΕ.

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: άριστα από 8.50 μέχρι 10, λίαν καλώς από 6.50 έως 8.49 και καλώς από 5 έως 6.49. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο βαθμός πτυχίου για όσους εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπολογίζεται ως εξής:

O βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των πιστωτικών μο­νάδων (Π.Μ.) του μαθήματος, και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα όλων των πιστωτικών μονάδων:

Βαθμός Πτυχίου = (ΒαθμόςΜαθήματος1 x Π.Μ.Μαθήματος1 + ΒαθμόςΜαθήματος2 x Π.Μ.Μαθήματος2 + …) / (Συνολικός Αριθμός Π.Μ. Πτυχίου).

Ο βαθμός πτυχίου για όσους εισήχθησαν ΠΡΙΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπολογίζεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε προηγούμενους οδηγούς σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στη γραμματεία του Τμήματος.

Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει πτυχίο, ορκί­ζε­ται ενώπιον του Κοσμήτορα, ως εκπροσώπου του Πρύτανη, του Προέδρου, Ανα­πληρωτή Προέδρου και των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος. Η ορκωμοσία γίνε­ται σε τελετή, με απαραί­τητη την παρουσία των αποφοίτων, στο τέλος των εξετά­σεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημέρες που ορίζονται από τον Κο­σμή­τορα σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων. Ως ημερομηνία κτήσεως πτυχίου θεω­ρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη γραμματεία του τελευταίου μαθήματος με το οποίο ο φοιτητής/τρια ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του δικαιούχου. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Ειδικότερα, το Παράρτημα Διπλώματος ΔΕΝ αποτελεί:

 • υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου,
 • αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου Υπ.Αριθμ. 3374 (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005) “Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος”, προβλέπεται ότι το Παράρτημα Διπλώματος: «Εκδίδεται αυτομάτως από τις Μονοτμηματικές Σχολές/Τμήματα του Α.Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.»

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη διεύθυνση www.auth.gr/diploma_supplement

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του τμήματος.