Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Μαθηματικών εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, στη διαρκή ενίσχυση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, και στην υψηλότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του στα Μαθηματικά, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχή ακαδημαϊκή ή επαγγελματική σταδιοδρομία. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του ΠΠΣ-ως εισαγωγικού στη Μαθηματική Επιστήμη σε όλο το εύρος της ακολουθώντας τη διαρκή εξέλιξή της, προωθεί με σαφήνεια τον σκοπό και το αντικείμενο του ΠΠΣ, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης ενώ συγχρόνως είναι προσηλωμένο στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και λογοδοσίας. Ειδικότερα, το Τμήμα έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους την προαγωγή του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών, την παρακολούθηση και υποβοήθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων, την ενεργή και συνεχή συμμετοχή στην έρευνα, την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, τη βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, για τη διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ, το Τμήμα δεσμεύεται και μεριμνά για

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ για τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσανατολισμό του Προγράμματος, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους ποιότητας και εκπονώντας συστηματικές δράσεις βελτίωσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την ενίσχυση και προώθηση της ποιότητας της εκπονούμενης έρευνας,
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος,
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών, διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος, τόσο αναφορικά με το διδακτικό, όσο και με το ερευνητικό του έργο.

Για τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων αυτών και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, όπου παραστεί ανάγκη, το Τμήμα:

  • ακολουθεί όλες τις αρμόζουσες θεσμικές διαδικασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • διενεργεί, με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ, εσωτερική αξιολόγηση όπως περιγράφεται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος,
  • αξιοποιεί τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος, οι οποίες διενεργούνται σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ και την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
  • δημοσιοποιεί την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου υλοποίησής της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.