Εισαγωγή Φοιτητών/-τριών Μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα διενεργεί, τον μήνα Δεκέμβριο, κατατακτήριες εξετάσεις για τους πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Ο αριθμός των θέσεων που καλύπτονται είναι το 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών (υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών
  του ΑΠΘ),
 2. Λογισμός Ι (υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ) και
 3. Θεωρία Πιθανοτήτων Ι (υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ).

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, τα οποία τους αναγνωρίζονται, και κατατάσσονται σε εξάμηνο ανάλογα με το αριθμό των ECTS των μαθημάτων που τους αναγνωρίζονται. Ο απαιτούμενος χρόνος φοίτησης των επιτυχόντων από κατατακτήριες εξετάσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών μειώνεται κατά ένα (1) εξάμηνο για κάθε 30 ECTS αναγνωρισμένων μαθημάτων.

Ημερομηνίες

 • Υποβολή δικαιολογητικών 1 -15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Διεξαγωγή των εξετάσεων 1- 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το ακριβές πρόγραμμα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του Τμήματος, εγκαίρως.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται
  αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο
  να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του
  βαθμού πτυχίου).
 3. Για τους πτυχιούχους εξωτερικού: Συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών
  τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις, την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων και τη
συνιστάμενη βιβλιογραφία διατίθενται δημόσια από την ιστοσελίδα του Τμήματος (Κατάλογος Διδακτικών Συγγραμμάτων).